Ilmainen VPN voi olla vakava tieto­tur­va­riski

Ilmainen VPN voi olla vakava tieto­tur­va­riski

VPN eli Vir­tu­al Pri­va­te Net­work on suun­ni­tel­tu pa­ran­ta­maan net­ti­surf­fai­lun yk­si­tyi­syyt­tä ja tur­val­li­suut­ta. VPN luo tie­to­lii­ken­teen ym­pä­ril­le erään­lai­sen suo­ja­put­ken, jol­loin tie­to­lii­ken­net­tä mah­dol­li­ses­ti va­koi­le­vat tai seu­raa­vat ta­hot ei­vät pää­se liik­ku­vaan tie­toon niin hel­pos­ti kiin­ni. VPN-yh­tey­den käyt­tö on eri­tyi­sen tär­ke­ää avoi­mis­sa WiFi-ver­kois­sa, joi­ta käy­tet­tä­es­sä voi pa­him­mil­laan pal­jas­taa koko tie­to­lii­ken­teen verk­koa yl­lä­pi­tä­väl­le ta­hol­le.

Vaik­ka VPN on tar­koi­tet­tu pa­ran­ta­maan tie­to­tur­vaa, voi vää­rän pal­ve­lun käyt­tö pa­him­mil­laan huo­non­taa tur­val­li­suut­ta. Kaik­ki VPN-pal­ve­lut­kaan ei­vät ni­mit­täin ole tur­val­li­sia.

Il­mai­nen VPN – mon­ta vaa­ran­paik­kaa

Useim­mat mak­sul­li­set VPN-pal­ve­lut ei­vät ole vaa­ral­li­sia – pal­ve­lu­jen ra­hoi­tus pe­rus­tuu ti­lauk­sen mak­sul­li­suu­teen, jol­loin on myös pal­ve­lun­tar­jo­a­jan etu teh­dä pal­ve­lus­ta mah­dol­li­sim­man tur­val­li­nen. Il­mais­ten pal­ve­lu­jen koh­dal­la ti­lan­ne on kui­ten­kin usein toi­nen – moni il­mai­nen VPN ei ole tie­to­tur­val­taan ko­vin hyvä. Seu­raa­vak­si muu­ta­mia il­mais­ten pal­ve­lu­jen ylei­siä hait­ta­puo­lia.

1. Il­mai­nen VPN saat­taa myy­dä tie­to­ja­si

Sii­nä mis­sä mak­sul­li­sen VPN-pal­ve­lun lii­ke­toi­min­ta­mal­li pe­rus­tuu asi­ak­kai­den mak­sul­li­siin ti­lauk­siin, on il­mais­ten pal­ve­lu­jen ra­hoi­tet­ta­va toi­min­tan­sa muil­la kei­noil­la. Useis­sa täy­sin il­mai­sis­sa pal­ve­luis­sa tämä kei­no on asi­ak­kai­den tie­to­jen myy­mi­nen. Use­at il­mai­set pal­ve­lut myy­vät tie­to­ja eteen­päin, vaik­ka väit­tä­vät­kin pal­ve­lua mark­ki­noi­des­saan toi­sin. Jos pal­ve­lu näyt­tää lii­an hy­väl­tä ol­lak­seen tot­ta, on sii­hen yleen­sä jo­kin koi­ra hau­dat­tua. VPN-pal­ve­lu­jen koh­dal­la tämä tar­koit­taa mo­nes­ti käyt­tä­jä­tie­to­jen myy­mis­tä.

2. Il­mai­nen pal­ve­lu voi tuo­da tul­les­saan hait­ta­oh­jel­mia

Tut­ki­mus­ten mu­kaan jopa 38% il­mai­sis­ta And­roi­dil­le asen­net­ta­vis­ta VPN-oh­jel­mis­ta tuo si­säl­tää hait­ta­oh­jel­mia. Mo­net näis­tä oh­jel­mis­ta on pal­jon hy­viä ar­vos­te­lu­ja saa­nei­ta oh­jel­mia, ja par­hai­ta on la­dat­tu mil­joo­niin pu­he­li­miin. On siis ole­mas­sa erit­täin suu­ri to­den­nä­köi­syys asen­taa lait­tee­seen­sa myös hait­ta­oh­jel­mia, kun käyt­tää VPN-pal­ve­lua.

3. Il­mai­nen VPN-pal­ve­lu si­säl­tää yleen­sä (är­syt­tä­viä) mai­nok­sia

Il­mai­set pal­ve­lut ra­hoit­ta­vat yleen­sä toi­min­taan­sa (myös) mai­nok­sil­la. Ei siis kan­na­ta ih­me­tel­lä, jos mak­su­ton­ta pal­ve­lua käyt­tä­es­sä ruu­dul­le pomp­pi vä­hän vä­liä mai­nos­ban­ne­rei­ta. Yleen­sä mai­nok­sia näy­te­tään to­del­la tiu­haan tah­tiin, joka ra­sit­taa hy­vä­her­mois­ta­kin käyt­tä­jää.

4. Il­mai­nen pal­ve­lu on yleen­sä hi­taam­pi

Il­mai­set VPN-pal­ve­lut ovat mo­nes­ti suo­sit­tu­ja, ei­kä pal­ve­li­mien ka­pa­si­teet­ti usein rii­tä kä­sit­te­le­mään kaik­kia käyt­tä­jiä ko­vin no­pe­as­ti. Tämä taas nä­kyy hi­taam­pa­na yh­tey­te­nä käyt­tä­jäl­le. Mo­nes­ti esi­mer­kik­si vi­de­oi­den kat­se­lu il­mai­sen VPN-yh­tey­den kaut­ta on mah­do­ton­ta mer­kit­tä­väs­ti hi­das­tu­neen ne­tin no­peu­den vuok­si.

Mak­sul­li­nen VPN – tes­taa ve­loi­tuk­set­ta en­nen pää­tös­tä

Mo­net mak­sul­li­set­kin VPN-pal­ve­lut tar­jo­a­vat käyt­tä­jil­leen mah­dol­li­suu­den tes­ta­ta pal­ve­lun toi­mi­vuut­ta il­mai­sel­la tes­ti­jak­sol­la. Si­vus­tol­la VPN-yh­tey­det.fi voit lu­kea li­sää mak­sul­lis­ten VPN-pal­ve­lu­jen toi­min­nas­ta, omi­nai­suuk­sis­ta ja il­mai­sis­ta ko­kei­lu­jak­sois­ta.

Edel­lä mai­ni­tut il­mais­ten VPN-yh­teyk­sien on­gel­mat ovat väl­tet­tä­vis­sä hank­ki­mal­la laa­du­kas, mak­sul­li­nen VPN-pal­ve­lu, kuten NordVPN. Hin­ta par­hais­sa­kin VPN-pal­ve­luis­sa on mel­ko edul­li­nen; pit­kil­lä ti­laus­jak­soil­la hin­ta on vain muu­ta­mia eu­ro­ja kuu­kau­des­sa. Kun suh­teut­taa hin­nan pa­ran­tu­nee­seen tie­to­tur­vaan, ei yleen­sä kan­na­ta edes har­ki­ta il­mai­sen VPN-pal­ve­lun käyt­töä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *