Kesäaika lisää puhelin­va­hinkoja – muista suojata laitteesi asian­mu­kai­sesti

Kesäaika lisää puhelin­va­hinkoja – muista suojata laitteesi asian­mu­kai­sesti

Kesä ja lo­ma­kau­si saa ih­mi­set ul­koi­le­maan enem­män, joka nä­kyy myös pu­he­lin­va­hin­ko­ja mit­taa­vis­sa ti­las­tois­sa: va­kuu­tu­syh­ti­öt ja kor­jaus­liik­keet ra­por­toi­vat hei­nä-elo­kuus­sa sel­ke­än pii­kin pu­he­li­mien rik­kou­tu­mi­ses­sa. Mo­net va­hin­got oli­si­vat kui­ten­kin väl­tet­tä­vis­sä lait­teen oi­ke­aop­pi­sel­la suo­jaa­mi­sel­la. Kuo­ret.net on pu­he­li­mien suo­ja­kuo­riin ja pans­sa­ri­la­sei­hin eri­kois­tu­nut verk­ko­kaup­pa, joka toi­mit­taa suo­ja­tar­vik­keet pos­ti­laa­tik­koo­si muu­ta­mas­sa ar­ki­päi­väs­sä.

Hei­nä­kuu yk­kö­se­nä ti­las­tois­sa

Va­kuu­tu­syh­tiö If ker­too hei­nä­kuun ole­van pu­he­li­mien rik­kou­tu­mis­ti­las­tois­sa yk­kö­se­nä. Pu­he­li­mia sekä rik­kou­tuu et­tä va­ras­te­taan eni­ten loma-ai­kaan, kun ih­mi­set liik­ku­vat ul­ko­na huo­mat­ta­vas­ti mui­ta kuu­kau­sia enem­män. Pu­he­li­mien kor­vat­ta­vat va­hin­got ovat myös kal­lis­tu­neet vii­me vuo­si­na. Syy­nä tä­hän ovat yleis­ty­neet OLED-näy­töt ja nii­den nos­ta­mat kor­jaus­hin­nat sekä nuo­rem­mil­le os­tet­ta­vat kal­liim­mat pu­he­li­met.

Pu­he­li­mel­le ta­pah­tu­vis­ta vau­ri­ois­ta on yk­kö­se­nä näy­tön la­sin ha­jo­a­mi­nen. Näyt­tö­pa­nee­lin pääl­lä ole­va lasi sär­kyy useim­min sil­loin, kun lai­te pu­to­aa as­falt­tiin kul­ma edel­lä. Tä­män päi­vän äly­pu­he­li­mis­sa näy­tön lasi ulot­tuu yleen­sä ai­van lait­teen nurk­kiin saak­ka, joka te­kee la­sis­ta hy­vin alt­tiin rik­kou­tu­mi­sel­le. Eri­tyi­sen herk­kiä rik­kou­tu­maan ovat kaa­re­vil­la näy­töil­lä va­rus­tet­tu­jen pu­he­li­mien näy­töt.

Kaik­ki kuo­ret ei­vät suo­jaa yh­tä te­hok­kaas­ti

Pu­he­li­men suo­ja­kuo­ris­sa on ero­ja, ei­vät­kä kaik­ki kuo­ret ole suo­jau­so­mi­nai­suuk­sil­taan yh­tä te­hok­kai­ta. Kaik­kein te­hok­kain suo­ja on yleen­sä si­li­ko­ni­kuo­ri, joka ulot­tuu pu­he­li­mien nurk­kien pääl­le myös hie­man etu­puo­lel­ta. Huo­noin vaih­to­eh­to on useim­mi­ten ko­va­muo­vi­nen suo­ja­kuo­ri, joka ei suo­jaa pu­he­lin­ta joka puo­lel­ta. Ko­va­muo­vi­nen kuo­ri myös loh­ke­aa hel­pos­ti, jol­loin suo­jau­so­mi­nai­suu­det huo­no­ne­vat en­ti­ses­tään.

Vink­ki: muis­ta suo­ja­ta lait­tee­si myös si­säi­ses­ti

Ul­koi­sil­ta vau­ri­oil­ta on yk­sin­ker­tais­ta suo­jau­tua suo­ja­kuo­ril­la, mut­ta olet­ko kos­kaan tul­lut aja­tel­leek­si pu­he­li­me­si tie­to­tur­vaa? Eri­tyi­sen va­ka­vas­ti pu­he­li­men tie­to­tur­va-asi­at on syy­tä ot­taa mat­kus­tel­les­sa – moni meis­tä käyt­tää reis­sus­sa avoi­mia WiFi-verk­ko­ja huo­let­to­mas­ti, ym­mär­tä­mät­tä nii­den to­del­li­sia uh­kia. Avoin WiFi il­man VPN-yh­teyt­tä on mer­kit­tä­vä tie­to­tur­va­ris­ki, ja voi pa­him­mil­laan pal­jas­taa lä­hes kai­ken pu­he­li­me­si kaut­ta kul­ke­van tie­to­lii­ken­teen epä­re­hel­li­sil­le va­koi­li­joil­le.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *