Millainen nettiliittymä on paras kotikäyttöön?

Millainen nettiliittymä on paras kotikäyttöön?

Ko­ti­käyt­töön so­vel­tu­van net­ti­liit­ty­män va­lin­ta voi ol­la vai­kea va­lin­ta. Ope­raat­to­reil­ta löy­tyy vaih­to­eh­to­ja joka tar­pee­seen, mut­ta juu­ri omaan käyt­töön so­pi­vim­man liit­ty­män va­lin­ta ei ai­na ole help­poa. Seu­raa­vak­si lis­taam­me asi­oi­ta, jot­ka on huo­mi­oi­ta­va liit­ty­män va­lin­nas­sa.

Asuin­paik­ka

Net­ti­liit­ty­män va­lin­nas­sa en­sim­mäi­nen ja tär­kein asia on se, mis­sä asut. Saa­ta­vil­la ole­vat liit­ty­mä­vaih­to­eh­dot ei­vät ole kaik­ki­al­la sa­mat – net­tiyh­tey­den va­lin­nas­sa on siis syy­tä en­sim­mäi­se­nä sul­kea pois vaih­to­eh­dot, jot­ka ei­vät ole ko­tii­si saa­ta­vil­la. Jos esi­mer­kik­si asun­too­si ei ole saa­ta­vil­la va­lo­kui­tu­yh­teyt­tä, on tämä vaih­to­eh­to luon­nol­li­ses­ti pois­sul­jet­tu.

Asuin­paik­ka vai­kut­taa myös yh­teyk­sien no­peuk­siin. Mo­bii­li­laa­ja­kais­tan to­del­li­nen no­peus vaih­te­lee alu­eit­tain, ja joi­den­kin ope­raat­to­rien ver­kot saat­ta­vat toi­si­naan ruuh­kau­tua ti­he­ään asu­tuil­la seu­duil­la.

Kiin­teä vai mo­bii­li­laa­ja­kais­ta?

Jos alu­eel­la­si on saa­ta­vil­la mo­bii­li­laa­ja­kais­tan li­säk­si myös kiin­teä laa­ja­kais­ta, on näi­den kah­den vä­lil­lä teh­tä­vä va­lin­ta. Mo­lem­mis­sa on puo­len­sa; kau­pun­gis­sa asu­es­sa lan­gat­to­mat ver­kot saat­ta­vat jos­kus ruuh­kau­tua, kun taas syr­jä­seu­duil­la kiin­te­än laa­ja­kais­tan no­peus ei vält­tä­mät­tä ole yh­tä hyvä kuin liik­ku­van. Liik­ku­van laa­ja­kais­tan etu­na on myös sen siir­ret­tä­vyys. Mo­bii­li­laa­ja­kais­tan rei­tit­ti­men tai mok­ku­lan voi ot­taa mu­kaan vaik­ka­pa ke­sä­mö­kil­le.

Kiin­teis­sä laa­ja­kais­tois­sa­kin kui­ten­kin on etun­sa. Mo­bii­li­laa­ja­kais­toil­le il­moi­te­taan yleen­sä vain te­o­reet­ti­nen ver­kon mak­si­mi­no­peus, mut­ta kiin­teil­lä laa­ja­kais­toil­la ope­raat­to­rit voi­vat taa­ta tie­tyn mi­ni­mi­no­peu­den. Kiin­teä yh­teys on myös toi­min­ta­var­mem­pi, ja vii­ve ly­hy­em­pi. Va­lo­kui­tu­yh­teyk­sil­lä myös no­peu­det ovat ai­van omaa luok­kaan­sa ver­rat­tu­na mo­bii­liyh­teyk­siin.

Mo­nes­ti kiin­teä yh­teys on no­peu­den ja toi­min­ta­var­muu­den kan­nal­ta pa­ras va­lin­ta, mut­ta kaik­ki­al­le kiin­te­ää yh­teyt­tä ei ole saa­ta­vil­la. Kiin­teä yh­teys voi myös joil­lain alu­eil­la ol­la hi­das. Täl­lai­sis­sa ta­pauk­sis­sa so­pi­vin vaih­to­eh­to on mo­bii­li­laa­ja­kais­ta.

Kuin­ka no­pe­an ne­tin tar­vit­sen?

Ko­ti­käyt­töön tar­vit­ta­van net­tiyh­tey­den no­peus riip­puu pää­o­sin kah­des­ta asi­as­ta: mi­hin net­tiä käy­te­tään, ja mon­ta­ko hen­ki­löä net­tiä käyt­tää sa­maan ai­kaan. Esim. 10mbit/s -mak­si­mi­no­peu­del­la va­rus­tet­tu net­ti voi riit­tää yh­del­le käyt­tä­jäl­le, jos ne­tin­käyt­tö ra­joit­tuu pää­o­sin uu­tis­ten ja säh­kö­pos­tin lu­ke­mi­seen. Mi­kä­li taas yh­teyt­tä käy­te­tään esim. use­am­man käyt­tä­jän toi­mes­ta sa­ma­nai­kai­seen Netf­li­xin kat­se­luun, kan­nat­taa va­li­ta mer­kit­tä­väs­ti no­pe­am­pi net­ti.

Ope­raat­to­rien il­moit­ta­mat no­peu­det ovat ai­na ver­kon mak­si­mi­no­peuk­sia, ja yh­tey­det toi­mi­vat vain har­voin to­del­li­suu­des­sa täl­lä no­peu­del­la. Esi­mer­kik­si liik­ku­vien laa­ja­kais­to­jen to­del­li­nen no­peus riip­puu pal­jon sii­tä, mis­sä päin Suo­mea liit­ty­mää käy­te­tään. To­del­li­sen no­peu­den voi tar­kas­taa esi­mer­kik­si ne­tis­tä löy­ty­vil­lä no­peus­tes­ti­si­vus­toil­la.

Tar­vit­sen­ko ko­ti­net­tiin ai­na myös rei­tit­ti­men?

Ko­ti­ne­tin kans­sa tar­vit­see ai­na jon­kin­lai­sen rei­tit­ti­men. Ny­ky­päi­vän rei­tit­ti­mis­sä on wifi-val­mius, eli ne luo­vat ko­tii­si lan­gat­to­man ver­kon jota voit käyt­tää mo­nel­la lait­teel­la yh­tä ai­kaa. Mo­nis­sa ny­ky­päi­vän tie­to­ko­neis­sa ei edes ole enää paik­kaa verk­ko­piu­hal­le, jo­ten lan­gat­to­man ver­kon luo­van rei­tit­ti­men käyt­tä­mi­nen on käy­tän­nös­sä pa­kol­lis­ta.

Pu­he­li­men net­tiyh­tey­den ja­ka­mi­nen

Ko­ti­o­loi­hin ei kui­ten­kaan vält­tä­mät­tä tar­vit­se hank­kia eril­lis­tä net­tiyh­teyt­tä. Mo­net yk­sin asu­vat ja pie­net ta­lou­det käyt­tä­vät ko­to­na kai­kil­la lait­teil­la pel­käs­tään pu­he­lin­liit­ty­män ja­et­tua net­tiä. Se on mo­nes­ti var­sin kel­po vaih­to­eh­to, sil­lä mo­nien pu­he­lin­liit­ty­mien ne­tin no­peus riit­tää myös suo­ra­tois­to­pal­ve­lu­jen kat­so­mi­seen on­gel­mit­ta ja usein myös hin­ta on hal­vem­pi kuin eril­li­sen net­ti­liit­ty­män hank­ki­mi­nen.

Pu­he­lin­liit­ty­män ne­tin ja­ka­mi­nen muil­le lait­teil­le kui­ten­kin ku­lut­taa pu­he­li­men ak­kua mer­kit­tä­väs­ti nor­maa­lia enem­män, joka myös pit­käl­lä täh­täi­mel­lä voi ly­hen­tää akun eli­ni­kää.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *