Milloin viimeksi tarkastit puhelin­liit­tymäsi?

Milloin viimeksi tarkastit puhelin­liit­tymäsi?

Mil­loin olet vii­mek­si tul­lut aja­tel­leek­si, mitä pu­he­lin­liit­ty­mä­si mak­saa? Olet­ko tar­kas­ta­nut, pal­jon­ko to­del­li­suu­des­sa käy­tät puhe- tai da­ta­pa­ket­tia? On­ko si­nul­la ra­ja­ton liit­ty­mä, vaik­ka käy­tät pu­he­lin­ta­si mel­ko vä­hän?

Mo­nil­la meis­tä on liit­ty­mä, joka ei täy­sin vas­taa tar­pei­tam­me. Lii­an pie­ni tai iso liit­ty­mä­pa­ket­ti tar­koit­taa useil­le käyt­tä­jil­le tar­peet­to­man kal­lis­ta pu­he­lin­las­kua.

Hal­vin pe­rus­mak­su ei ole ai­na pa­ras vaih­to­eh­to

Käy­tän­nös­sä kaik­ki jo tie­tä­vät, et­tei pe­rus­mak­sul­taan hal­vin pu­he­lin­liit­ty­mä ole vält­tä­mät­tä ko­ko­nai­suu­des­saan edul­li­sin vaih­to­eh­to. Liit­ty­mä, jon­ka pe­rus­mak­su on al­hai­nen, tu­lee ak­tii­vi­sel­la käy­töl­lä kal­liim­mak­si kuin liit­ty­mä­pa­ket­ti tai ra­ja­ton liit­ty­mä. Har­val­la käyt­tä­jäl­lä on­kaan käy­tös­sään liit­ty­mää, jon­ka ve­loi­tus ta­pah­tuu pää­o­sin käy­tön mu­kaan. Mo­nil­la se voi­si kui­ten­kin ol­la to­del­li­suu­des­sa ra­ja­ton­ta liit­ty­mää edul­li­sem­pi vaih­to­eh­to.

Ra­ja­ton liit­ty­mä – käyt­tä­jien ar­vos­ta­ma, mut­ta tur­haan?

Kos­ka käy­tön mu­kaan ve­loi­tet­ta­va liit­ty­mä voi tul­la kal­liik­si, on pu­he­lin­las­kun suu­ruus help­po en­nus­taa, kun ot­taa käyt­töön ra­jat­to­man liit­ty­mä. Ra­jat­to­man liit­ty­män kans­sa ei tar­vit­se miet­tiä, pal­jon­ko yl­lät­tä­vä pu­he­lui­den tai net­ti­surf­fai­lun li­sään­ty­mi­nen tu­li­si mak­sa­maan. Ak­tii­vi­sel­le pu­hu­jal­le ja net­ti­surf­faa­jal­le ra­ja­ton liit­ty­mä tu­lee myös mer­kit­tä­väs­ti hal­vem­mak­si kuin käy­tön mu­kaan ve­loi­tet­ta­va liit­ty­mä.

Kai­kil­le ra­ja­ton liit­ty­mä ei kui­ten­kaan ole edul­li­sin vaih­to­eh­to. 9/10 suo­ma­lai­ses­ta ker­too ra­jat­to­man da­tan ja pu­he­lui­den ole­van hyvä asia liit­ty­mäs­sä, mut­ta mo­nil­le pe­rus­liit­ty­mä voi kui­ten­kin ol­la hal­vem­pi vaih­to­eh­to. Mo­nes­ti ra­ja­ton liit­ty­mä ote­taan, kos­ka da­tan­käy­tön en­nus­ta­mi­nen voi ol­la han­ka­laa. Al­le 10Gt/kk surf­fai­lul­la ra­ja­ton liit­ty­mä ei kui­ten­kaan usein ole hal­vin vaih­to­eh­to.

Liit­ty­mien ver­tai­lu sään­nöl­li­ses­ti sääs­tää ra­haa

Liit­ty­mien ver­tai­lu voi tun­tua hie­man mo­ni­mut­kai­sel­ta, mut­ta mo­nil­le se voi tuo­da mer­kit­tä­viä sääs­tö­jä. Jos mak­saa pu­he­lin­liit­ty­mäs­tään lii­kaa, voi hel­pos­ti heit­tää huk­kaan yli sata eu­roa vuo­des­sa. Liit­ty­mien ver­tai­lu vaa­tii van­ho­jen pu­he­lin­las­ku­jen tut­ki­mis­ta ja muu­ta­mia las­ku­toi­mi­tuk­sia.

Liit­ty­mien ver­tai­lu kan­nat­taa aloit­taa tut­ki­mal­la van­hois­ta pu­he­lin­las­kuis­ta liit­ty­män to­del­li­nen käyt­tö edel­lis­ten kuu­kau­sien ai­ka­na. Kun tie­dät da­tan, pu­he­mi­nuut­tien ja teks­ti­vies­tien to­del­li­sen käy­tön, voit las­kea, kuin­ka pal­jon kuu­kau­sit­tai­nen pu­he­lin­las­ku­si tu­li­si ole­maan eri liit­ty­mil­lä. Ver­taa­mal­la tätä hin­taa ny­kyi­seen liit­ty­mää­si voit hel­pos­ti to­de­ta, kan­nat­taa­ko liit­ty­mä päi­vit­tää vai on­ko käy­tös­sä jo it­sel­le­si so­pi­vin ja edul­li­sin vaih­to­eh­to.

Ver­tai­le liit­ty­mät osoit­tees­sa Ver­taa­Liit­ty­mä.net

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *